Štete iz osiguranja kredita

Osnovne informacije

Osiguranik koji pretrpi nesretni slučaj ili se razboli dužan je bez odlaganja prijaviti se liječniku, odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja.

Osiguranik kojem poslodavac uruči otkaz, dužan je odmah a u svakom slučaju unutar zakonskih rokova poduzeti sve radnje za zaštitu prava iz radnog odnosa predviđene Zakonom o radu te se prijaviti u evidenciju nezaposlenih osoba Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Kako bi se šteta mogla brzo likvidirati, Croatia osiguranje vas savjetuje da:

 • prijavu štete podnesete odmah po nastanku osiguranog slučaja (ne čekati istek razdoblja čekanja),
 • u trenutku prijave u obrascu navedite podatke koji su vam poznati dok je nedostajuće podatke potrebno prijaviti odmah po saznanju,
 • bez odlaganja podnesite sve raspoložive dokazne isprave i
 • zabilježite oznaku štete koju zaprimite od osiguratelja te se u svakoj daljnjoj komunikaciji s osigurateljem pozovite na tu oznaku.

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja kredita? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Potrebna dokumentacija

Dokumentacija potrebna za prijavu štete iz grupnog osiguranja otplate kredita:
 • obrazac za prijavu štete iz grupnog osiguranja otplate kredita,
 • pristupnica (izvornik),
 • ugovor o kreditu (izvornik ili ovjerena preslika) i
 • plan otplate kredita prema kojem se utvrđuje obveza osiguratelja sukladno Uvjetima za osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika).

Posebna dokumentacija za štete uslijed privremene/trajne potpune nesposobnosti za rad

 • medicinski upitnik popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog liječnika na obrascu osiguratelja PNR_01/09 (izvornik),
 • liječnička potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad (izvornik ili ovjerena preslika)1 i
 • doznake o bolovanju1.

Posebna dokumentacija za štete uslijed nezaposlenosti:

 • ugovor o radu važeći u trenutku otkaza,
 • dokaz o prestanku radnog odnosa (rješenje poslodavca o otkazu),
 • presliku zaključene radne knjižice i
 • potvrdu Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta da je osiguranik prijavljen kao nezaposlena osoba te da se kao takav vodi u evidenciji Federalnog zavoda za zapošljavanje odnosno Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Brčko Distrikta s time da iz potvrde mora biti vidljivo od kojeg do kojeg dana se osiguranik vodi kao nezaposlen u navedenoj evidenciji2.

Posebna dokumentacija za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja:

 • zapisnik nadležne policijske postaje o nastanku nesretnog slučaja (na uvid ili ovjerena preslika)
 • nalaz o izvršenoj obdukciji ili izvješće liječnika mrtvozornika kao dokaz o smrti (na uvid ili ovjerena preslika).

Posebna dokumentacija za slučaj smrti uslijed bolesti ili prirodne smrti:

 • izvod iz matične knjige umrlih ili drugi dokument koji dokazuje smrt Osiguranika (na uvid ili ovjerena preslika) i
 • medicinski upitnik popunjen i ovjeren od strane ovlaštenog liječnika na obrascu Osiguratelja PNR_02/09 (izvornik).

Potrebne obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s nabrojenom dokumentacijom dostavite osiguratelju.

1 Ove dokumente Osiguranik, odnosno osoba koja ima pravni interes, je dužna Osiguratelju dostavljati preporučenom poštanskom pošiljkom svaki mjesec tijekom trajanja isplaćivanja naknade iz osiguranja najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec privremene potpune nesposobnosti za rad.
2 Ove dokumente Osiguranik, odnosno osoba koja ima pravni interes, je dužna Osiguratelju dostavljati preporučenom poštanskom pošiljkom svaki mjesec tijekom trajanja isplaćivanja naknade iz osiguranja najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec nezaposlenosti.