Štete na imovini

Osnovne informacije

U slučaju nastupa osiguranog slučaja potrebno je:
 • odmah poduzeti sve što je moguće da se ograniče njegove štetne posljedice i pri tome se pridržavati uputa koje je dao osiguratelj ili njegov predstavnik,
 • izvijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najkasnije u roku od tri dana otkad se za njega saznalo,
 • što prije, a najdalje u roku od tri dana pismeno potvrditi prijavu danu usmeno, telefonom, brzojavom, faksom ili na koji drugi sličan način,
 • u svim slučajevima predviđenim propisima, a osobito kad je šteta prouzročena od požara, eksplozije, krađe, provalne krađe razbojstva i prometne nesreće, prijaviti događaj nadležnom organu unutarnjih poslova i navesti koje su sve stvari uništene odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja,
 • odmah po nastanku osiguranog slučaja, ako je to moguće, odnosno kad to prilike dozvoljavaju, podnijeti osiguratelju popis uništenih odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti,
 • do dolaska predstavnika osiguratelja na samo mjesto ne mijenjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je promjena potrebna u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprečavanja povećanja štete, odnosno radi nastavljanja normalne proizvodnje. Ako se promjena izvrši radi nastavljanja normalne proizvodnje, osiguranik je dužan o tome odmah izvijestiti osiguratelja telefonom ili na koji drugi način. Ukoliko se pristupi popravku, obavezno sačuvati zamijenjene dijelove za potrebe mogućeg očevida.
 • Osiguranik je dužan, neovisno od roka u kojem je podnio prijavu štete, predstavniku osiguranja pružiti sve podatke i druge dokaze koji su potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine štete. Osiguratelj isto tako može zahtijevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to nužno potrebno i opravdano.

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja imovine? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Potrebna dokumentacija

Kako bi obrada vašeg zahtjeva bila što brža, Croatia osiguranje d.d. sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate sljedeće obrasce i dokumente:
 • Popunjen obrazac Prijave štete, odnosno Prijave štete od odgovornosti, te specificiran odštetni zahtjev po osiguranju,
 • Presliku police osiguranja s prilozima,
 • U svim slučajevima predviđenim propisima, a osobito kad je šteta prouzročena uslijed požara, eksplozije, krađe, provalne krađe razbojstva i prometne nesreće, potrebno je dostaviti i potvrdu nadležnog MUP-a vezanu uz nastup osigurane opasnosti,
 • Specifikacija oštećenih, otuđenih ili uništenih stvari (marka, tip, količina, godina proizvodnje i sl.),
 • Račune kupnje osiguranih stvari (ukoliko postoje) ,
 • Račune popravka (ako je popravak već izvršen) i
 • Broj računa osiguranika i naziv banke u kojoj je isti otvoren.

Potrebne obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s nabrojenom dokumentacijom dostavite osiguratelju.