Roba u prijevozu

Osnovne informacije

Kako i gdje prijaviti štetu na robi u prijevozu? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Prije nego što potpišete dokumente o preuzimanju pošiljke predlažemo vam da pročitate sljedeću listu.

Radnje koje je potrebno preuzeti odmah po saznanju o oštećenju / gubitku robe:

 • Poduzeti sve razborite mjere u cilju smanjenja nastale štete i/ili sprečavanja njezina nastanka (npr. odvojiti oštećenu robu od neoštećene, odvojiti ovlaženu robu od neovlažene, neoštećenu robu pohraniti na sigurno mjesto i sl.).
 • Obavijestiti svog osiguratelja – kako bi u slučaju da osiguratelj zatraži da robu pregleda ovlašteni vještak isto bilo organizirano na vrijeme. Dok vas osiguratelj ne obavijesti da pregled robe od strane vještaka nije potreban, trebali biste pretpostavljati da će pregled biti nužan. U svakom slučaju, osiguranik je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o šteti koja prelazi iznos od 500 KM.
 • U slučaju nastanka štete pokrivene osiguranjem osiguranik je dužan zapisnički ili na drugi odgovarajući način utvrditi štetu. Zapisnik o pregledu štete, uz ostalo, mora sadržavati podatke o pošiljci, posebice o vrsti robe i načinu pakiranja, prijevoznom sredstvu, prijevoznim ispravama, datumu isporuke ili predaje robe na prijevoz, datumu i mjestu pregleda, te opis štete (narav štete, mjesto nastanka štete, uzrok, opseg i visinu štete).
 • Podnijeti prigovor vozaru (opaska u dokumentu o preuzimanju robe, pisani prigovor u propisanim rokovima i sl.).

Osiguranik je dužan na pogodan način osigurati i sačuvati sva prava osiguratelja prema prijevoznicima, skladištarima i ostalim trećim osobama.

Potrebna dokumentacija

Zahtjev za naknadu štete na robi u prijevozu mora biti potkrijepljen različitim dokumentima. Koje dokazne isprave će biti potrebne osiguratelju kako bi utvrdio je li šteta pokrivena osiguranjem i u kojem obimu, ovisi o okolnostima konkretne štete. U nastavku je popis dokumenta koji osiguratelji obično trebaju:

 • original police osiguranja,
 • originali ili presliku otpremne fakture, zajedno s otpremnom specifikacijom i/ili oznakom težine,
 • originalnu prijevoznu ispravu (teretnicu, tovarni list, MAWB, HAWB, CMR i sl.),
 • zapisnik o šteti ili drugu ispravu koja potvrđuje visinu štete,
 • izvještaj o broju i težini iskrcane robe u mjestu odredišta,
 • presliku protesta vozaru,
 • prepisku s vozarima i drugim osobama vezano uz njihovu odgovornost za gubitak ili oštećenje robe i
 • broj računa korisnika naknade i naziv banke u kojoj je isti otvoren.

Kako bi se šteta mogla brzo likvidirati, osiguranik i njegovi zastupnici se savjetuju da:

 • Prijavu štete podnesu odmah po saznanju o nastanku štete. U trenutku prijave osiguranik u obrascu navodi podatke koji su mu poznati dok je nedostajuće podatke dužan prijaviti po saznanju i
 • bez odlaganja podnesu sve raspoložive dokazne isprave.

Ispunite potrebne obrasce dostupne u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih proslijedite uz prijavu zajedno s nabrojenom dokumentacijom.