Putno zdravstveno osiguranje

Osnovne informacije – naputak za ostvarivanje prava u slučaju bolesti ili nesretnog slučaja

Kako i gdje prijaviti štetu iz putnog zdravstvenog osiguranja?

Ako tražite liječničku pomoć u inozemstvu, pokažite liječniku policu. Upozorite ga na uvjete osiguranja te da poslovnice Coris-a u svijetu posluju 24 sata na dan. Većina liječnika je upoznata sa procedurom koja slijedi.

U slučaju da se radi o lakoj bolesti ili nezgodi, gdje troškovi iznose do 250 €, može se dogoditi da pojedini liječnik ne želi preuzeti Coris policu kao sredstvo garancije plaćanja. U tom slučaju molimo Vas da sami platite, a ako niste u mogućnosti kontaktirajte telefonom ili fax-om Coris d.o.o., koji Vam je 24 sata na raspolaganju, a njihov djelatnik će Vas uputiti o daljnjem postupku.

U slučaju da se radi o težoj bolesti ili nezgodi, odnosno ako su troškovi veći od 250 €, obvezno pozovite osobno ili putem rodbine i prijatelja (ili će to učiniti bolnica u najtežim slučajevima) poslovnicu Coris d.o.o u Sloveniji ili alternativno sjedište Coris Pariz.

Pri pozivu se morate identificirati:

  • brojem police i svojim podacima,
  • trenutnom adresom, brojem telefona, fax-a ili e-mail i
  • navesti vrstu bolesti i pomoć koju trebate.

Obavezno se morate pridržavati dobivenih uputa.

Ukoliko sami plaćate troškove, molimo Vas da uzmete svu originalnu medicinsku dokumentaciju i potvrđeni račun te nakon povratka s putovanja dostavite u Croatia osiguranje d.d., gdje će Vam se u skladu s ugovorenim uvjetima vratiti plaćena naknada.

Ako se ne pridržavate ovih uputa, možete izgubiti pravo na naknadu troškova.

Adrese:

Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. 00 386 1 513 35 00
Fax 00 386 1 519 16 98
E-mail coris@coris.si

Croatia osiguranje d.d.
Sestara milosrdnica 19
88320 Ljubuški – BIH
Tel. 00 387 39 839 100
Fax 00 387 39 839 120
E-mail stete-info@crosig.ba

Ispunite obrazac prijave štete dostupan u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ga sa ostalom dokumentacijom dostavite osiguratelju.