Obavijest dioničarima Croatia osiguranja d.d. o isplati dividende

Obavještavaju se dioničari društva CROATIA OSIGURANJE d.d. sa sjedištem u Mostaru, da je Skupština Društva, održana 24. lipnja, 2024. godine, donijela Odluku o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2023. godinu i isplati dividende.

Dividenda u iznosu od 22,6536KM po dionici bit će isplaćena dioničarima koji su na listi dioničara Registra vrijednosnih papira FBiH registrirani kao vlasnici dionica društva CROATIA OSIGURANJE d.d. sa sjedištem u Mostaru, na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2023. godinu i isplati dividende od strane Skupštine Društva.

Dividenda će se isplatiti dioničarima do kraja 2024. godine u trenutku najpogodnijem za Društvo, pri tom pazeći na parametre i pokazatelje koje kao minimalne propisuje regulatorni okvir društava za osiguranje, odnosno vodeći računa o tome da Društvo posluje u skladu sa zakonskim propisima.

Pozivaju se dioničari društva CROATIA OSIGURANJE d.d. sa sjedištem u Mostaru, koji su bili registrirani kod Registra vrijednosnih papira na dan 24. lipnja, 2024. godine, da u skladu sa Odlukom Skupštine društva CROATIA OSIGURANJE d.d. sa sjedištem u Mostaru od 24. lipnja, 2024. u roku od 30 dana dostave sljedeću dokumentaciju radi isplate dividende:

1. Osobnu identifikaciju i adresu dioničara dokumentiranu:

• za fizičke osobe rezidente – ovjerenom fotokopijom osobne iskaznice i ovjerenom fotokopijom CIPS prijave boravišta
• za fizičke osobe nerezidente – ovjerenom fotokopijom putovnice
• za pravne osobe – ovjerenom fotokopijom Rješenja/Izvoda iz sudskog registra
• kontakt telefon.

Banke skrbnici su dužne dostaviti podatke za svoje klijente.

2. Naziv banke i broj računa koji glasi na ime dioničara dokumentirani:

• za fizičke osobe rezidente – originalnom potvrdom banke o otvaranju računa sa JMB dioničara ili ovjerenom kopijom bankovne kartice sa vidljivim brojem transakcijskog računa
• za pravne osobe rezidente – dopis sa nazivom banke u zemlji i brojem transakcijskog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica
• za fizičke i pravne osobe nerezidente – potvrdom banke sa nazivom banke, brojem računa i instrukcijom za prijem novca (IBAN CODE i SWIFT)
• kontakt telefon.

Dostavljeni podaci o identitetu dioničara i broju njegovih dionica moraju odgovarati podacima iz Registra vrijednosnih papira za tog dioničara na dan 24.06.2024. godine.

U skladu sa Odlukom Skupštine, Dioničarima koji ne dostave uplatne račune isplata dividende izvršit će se na račune na koje je izvršena zadnja isplata dividende.

Dioničar na čijim dionicama postoje upisana ograničenja kao što je založno pravo ili druga ograničenja, obvezan je prije isplate dividende dostaviti ovjerenu pismenu suglasnost zalogoprimca ili drugog mogućeg nositelja prava kojom se odobrava isplata dividende temeljem predmetnih dionica i/ili suglasnost kojom izdavatelj potvrđuje da mu ne pripadaju prava iz predmetnih dionica ili potvrdu Registra o brisanom založnom pravu.

Dokumentaciju dostaviti putem pošte na adresu:

CROATIA OSIGURANJE d.d. Mostar – Podružnica Ljubuški
Ul. Sestara milosrdnica 19
88320 Ljubuški

Dioničari će biti obaviješteni o isplati dividende putem objave ove Obavijesti u dnevnim novinama i putem službene web stranice Društva na adresi www.crosig.ba