Zaštita osobnih podataka

Informacija o zaštiti osobnih podataka

Croatia osiguranje d.d., kao kontrolor/voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, JMBG, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa, broj bankovnog računa, ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja se može smatrati neophodnom za određenu svrhu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o osiguranju, reosiguranju i suosiguranju, izračuna visine premije, rješavanja Vašeg odštetnog zahtjeva ili odgovora na upite.

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na važećem zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, kao što su Zakon o obveznim odnosima, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti i Zakona o osiguranju.

Uz vašu suglasnost, obrađujemo osobne podatke u svrhu marketinga proizvoda Croatia osiguranja d.d. koji uključuje ponudu novih proizvoda osiguranja, slanja marketinških materijala i druge svrhe za koje je neophodna Vaša privola.

Obveza čuvanja osobnih podataka

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima:

 • Ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • Ako su podaci potrebni policijskim agencijama, pravosudnim tijelima za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, a predočenje tih podataka zahtijevaju pisanim putem
 • Ako su podaci potrebni u svrhu reosiguranja ili suosiguranja odgovarajućem društvu za reosiguranje odnosno osiguranje
 • U slučajevima određenim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti
 • Ako su ti podaci potrebni Agenciji za nadzor osiguranja, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti
 • U slučajevima određenim Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu i drugim mjerodavnim propisima na temelju kojih smo dužni prikupljati podatke
 • U slučajevima određenim Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade podataka koje u ime osiguratelja provode obrađivači.

Razdoblje u kojem će Vaši podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke ćemo čuvati do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih važećim zakonodavstvom.

Vaša prava

 • Pravo nositelja na pristup – imate pravo u svakom trenutku nas kontaktirati i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas, te ako jesu, zatražiti pristup osobnim podacima.
 • Pravo na ispravak

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u svakom trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, ili ako su nepotpuni, da ih dopunimo.

 • Pravo na brisanje/Pravo na zaborav

Imate pravo zahtijevati od nas brisanje podataka koji se na vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili slično. Molimo da uzmete u obzir da postoje i razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje (npr. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva), o čemu ćemo Vas pojedinačno izvijestiti uz svaki pojedinačni zahtjev.

 • Pravo ograničenja obrade

Imate pravo tražiti ograničenje obrade ako:
osporavate točnost osobnih podataka
obrada je nezakonita, nositelj podataka traži umjesto brisanja ograničenje obrade
kontrolor više ne treba osobne podatke radi obrade, ali nositelj traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
nositelj je uložio prigovor na obradu

 • Pravo na prenosivost

Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je ustupio kontroloru u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku i te podatke prenijeti drugom kontroloru, ako se obrada temelji na suglasnosti ili ugovoru.

 • Pravo na prigovor

Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.

Ostvarenje navedenih prava možete zatražiti putem e-maila: info@crosig.ba ili na adresu: Croatia osiguranje d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar.

Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za sklapanje i/ili izvršenje ugovora. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju Croatia osiguranje d.d. neće biti u mogućnosti s Vama sklopiti određeni ugovor, odnosno neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora.